FAQ

เงื่อนไขการจองรถ

เงื่อนไขการรับ-ส่งรถ

1.ลูกค้าต้องจองเข้ามาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงก่อนการรับรถ ในกรณีที่ต้องการรถด่วน
(น้อยกว่า 6 ชั่วโมงมีค่าบริการเพิ่ม 200 บาท)

2.บริการ รับส่งรถฟรีในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
กรณีที่ต้องรับและส่งนอกพื้นที่เขต อ.เมือง เชียงใหม่ คิดค่ารับและส่งรถ ครั้งละ 200 บาท

3.การรับส่งตามปกติคือช่วงเวลา 08:00-20:00 น.
ไม่มีค่าบริการพิเศษ กรณีรับและส่งนอกเวลาทำการ คิดค่าบริการเพิ่มครั้งละ 200 บาท

เงื่อนไขการปรับ

กรณีผู้เช่าคืนรถเลยกำหนดเวลา

1 ชั่วโมงแรก ฟรี
2-6 ชั่วโมงๆ ละ 100 บาท
6-12 ชั่วโมง ครึ่งราคาค่าเช่า
12 ชั่วโมง ขึ้นไปคิดเต็มวัน

บริการส่งรถฟรีในอำเภอเมือง (08.00 น. – 20.00 น.) หากเป็นเวลาก่อนหรือหลังทำการของบริษัท ผู้ให้เช่าจะคิดค่าบริการเพิ่ม 200 บาท

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ
 
สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ผู้เช่าต้องเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เท่านั้น
สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ผู้เช่าต้องเติมน้ำมันดีเซลเท่านั้น
 
โดยผู้ให้เช่าจะเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้า และเมื่อผู้เช่าคืนรถ จะต้องเติมน้ำมันกลับในปริมาณเต็มถังเช่นกัน กรณีเติมน้ำมันผิดประเภท หากตรวจพบ ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามจริงทั้งหมด

หากผู้เช่าต้องการขยายเวลาการเช่ารถเกินกว่ากำหนดที่ระบุในสัญญาเช่า ผู้เช่าต้องดำเนินการแจ้งผู้ให้เช่าล่วงหน้า ซึ่งค่าบริการจะคิดตามราคาเช่าเดิมในสัญญา และการต่อสัญญาเช่าต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าก่อนทุกครั้ง (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์กรณีรถคันดังกล่างไม่สามารถเช่าต่อได้)

การประกันภัยรถยนต์ที่เช่า ตลอดอายุการเช่าตามสัญญานี้ ประกันรถเช่าเป็นประกัน ประเภท 1 กรณีที่มีอุบัติเหตุ มีคู่กรณี และผู้เช่าเป็นฝ่ายถูก – ผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 
เพื่อให้ผู้เช่ามีส่วนร่วมในการระมัดระวังในการใช้รถเช่า ในกรณีที่มีอุบัติเหตุ ผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด หรือ ไม่มีคู่กรณี เช่น ชนต้นไม้ เสาไฟ โดนเฉี่ยวขณะจอดรถทิ้งไว้ กระจกร้าวหรือแตก ฯลฯ อันนี้ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ( 1,000 – 5,000 บาท ) และค่าขาดประโยชน์จากการเช่าตามระบุในสัญญา
 
โดยค่าใช้จ่ายเบื้องต้น กรณีที่เกิดอุบัติเหตุโดยผู้เช่าเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี ค่าเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ คิดค่าเปิดเคลมประกัน 3,000 บาท และหรือค่าซ่อมรถเริ่มต้นจุดละ 1,000 -5,000 บาทต่อจุด และ หรือกรณีที่มีการจอดซ่อมแซมรถยนต์ ผู้เช่าตกลงชำระค่าขาดประโยชน์แก่ผู้ให้เช่าในราคาเท่าจำนวนราคาเช่าต่อวัน จนกว่ารถจะซ่อมเสร็จสิ้น แต่ผู้ให้เช่าคิดค่าจอดได้ไม่เกิน 50,000 บาท ทางผู้ให้เช่าจะเก็บเงินค่าเสียหายจากผู้เช่าเบื้องต้นและจะส่งหลักฐานการซ่อมให้ผู้เช่า หากขาดผู้ให้เช่ายินยอมชำระเพิ่มเติม ถ้าเกินผู้ให้เช่าจะคืนเงินให้ผู้เช่าภายใน 3 วันนับแต่วันซ่อมรถเสร็จ
 
กรณีผู้เช่าไม่ยอมชำระค่าเสียหายในวันคืนรถ ผู้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าติดตามทวงถามค่าซ่อมและค่าขาดประโยชน์ได้ตามจริงพร้อมค่าติดตามได้อีกทาง
ผู้เช่าจะต้องดูแลรถยนต์ที่เช่าให้อยู่ในสภาพที่ดี อย่างเช่นวิญญูชนจะพึงปฏิบัติในการรักษาทรัพย์สิน เมื่อเกิดเหตุผิดปกติกับรถผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบทันที หากเกิดความเสียหายจากผู้เช่าไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้เช่ายินยอมรับผิดชอบตามเงื่อนไขของบริษัท และเช่าใช้ในสถานที่ตกลงไว้เท่านั้น คือ จังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้น
 
  • ผู้เช่าต้องให้ผู้มีใบอนุญาตขับขี่เป็นผู้ขับขี่รถเช่าเท่านั้น
  • กฎจราจร : เพื่อความปลอดภัยของผู้เช่า ผู้เช่าสัญญาว่าจะไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด กรณีขับรถด้วยความเร็วเกิน 120 กม/ชั่วโมง เกิน 3 ครั้ง ระบบจะตัดน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งทางผู้ให้เช่ามีสิทธิยกเลิกสัญญาและไม่คืนเงินค่าเช่าให้ทุกกรณี
กรณีที่มีใบสั่งของเจ้าหน้าที่จราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งการกระทำความผิดและมีค่าปรับ ไม่ว่าจะด้วยความผิดใดๆก็ตามมาภายหลัง ซึ่งระยะวันเวลาดังกล่าว ผู้เช่าได้ทำการเช่ารถยนต์อยู่นั้น ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเสียค่าปรับดังกล่าวทั้งหมด โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ผู้เช่าทราบ
 
  • อุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆภายในรถ ผู้เช่าควรดูแลรักษาและใช้อย่างระมัดระวังกรณีเกิดการชำรุดหรือสูญหาย ผู้เช่าจะต้องชดใช้ตามราคาของสินค้านั้นๆ
  • ห้ามสูบบุหรี่ : ห้ามสูบบุหรี่ภายในรถ หากฝ่าฝืน ทางบริษัทขอคิดค่ากำจัดกลิ่น ค่าซักพรม เบาะ จำนวน 3,000 บาท
  • ไม่อนุญาตให้นำรถเช่าไป : จำนำ ขายต่อ หรือใช้ไปในทางผิดกฎหมาย เช่นเมาแล้วขับ ขนสิ่งของหรือบุคคลผิดกฎหมาย หากผู้เช่ากระทำการดังกล่าว บริษัทสามารถยกเลิกสัญญาเช่าโดยพลัน และระงับการจ่ายน้ำมันของรถ และสามารถนำรถคืนพร้อมกับริบเงินค่าเช่า เงินค้ำประกันการเช่า ได้ทันที
  • คราบยางมะตอย : ผู้เช่าต้องไม่ขับรถลุยคราบยางมะตอย หรือคราบฝังแน่นด้วยความเร็ว กรณีที่ผู้เช่าทำให้เกิดคราบยางมะตอยหรือคราบฝังแน่นติดบริเวณรถเช่า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของการทำความสะอาดคราบยางมะตอยหรือคราบฝังแน่นครั้งละ 1,500 บาท (ทุกกรณี)

กรณีผู้เช่าปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้เช่ามีสิทธิยกเลิกสัญญาเช่าได้โดยพลันและสามารถนำรถคืนพร้อมกับริบเงินค่าเช่า เงินค้ำประกันการเช่า ได้ทันที

ถ้าผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้เช่าแล้ว ผู้เช่ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้เช่า ภายในกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากผู้เช่าเพิกเฉย ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าเรียกร้องค่าเสียหายและค่าติดตามทวงถามได้

Blog

บทความน่ารู้

  • February 1, 2023

เช่ารถระยะสั้นหรือระยะยาว เช่าแบบไหนดี? แตกต่างกันอย่างไร?

เช่ารถระยะสั้นหรือระยะยาว เช่าแบบไหนดี? แตกต่างกันอย่างไร? ในปัจจุบันการเช่ารถขับเองมีบริการให้เลือกเช่าสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน และมีให้เลือกมากมายหลายบริษัท...

อ่านเพิ่มเติม...
  • February 1, 2023

7 คำแนะนำ ทำได้ง่ายๆ เพื่อให้เช่ารถได้โดนใจ

การเช่ารถจะช่วยให้ท่านสามารถออกสำรวจในแบบที่ต้องการไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนก็ตาม ค้นพบเคล็ดลับเช่ารถที่ทำได้รวดเร็วและง่ายดาย เพื่อช่วยให้ท่านสนุกและมีอิสระในการเช่ารถอย่างไร้กังวล 1. จองรถก่อนเดินทาง...

อ่านเพิ่มเติม...
  • February 1, 2023

7 วิธีง่าย ๆ ที่ช่วยให้ประหยัดเงินเมื่อเช่ารถ

7 วิธีง่าย ๆ ที่ช่วยให้ประหยัดเงินเมื่อเช่ารถ การเช่ารถช่วยให้ท่านเดินทางช่วงวันหยุดพักผ่อนได้สะดวกอย่างมาก...

อ่านเพิ่มเติม...